محمد حسین ربیعی

هم بنیانگذار، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

احسان نوری

هم بنیانگذار، مدیر آموزش و رئیس هیئت مدیره

سید مهدی مقدسی

هم بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

محمد مرادیان

هم بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

علی ظفرقندی مطلق

هم بنیانگذار و عضو هیئت مدیره

امیرحسین میردامادیان

مدیر حقوقی
تماس در واتساپ whatsapp