فضای کار اشتراکی

فضای کار اشتراکی فضاهای بزرگی هستند که افراد می توانند به عنوان محل کار از آنجا استفاده کنند. افراد در این فضاها دارای میز و قسمت مخصوص به خود هستند و از امکانات استفاده می کنند آنها فضای مورد نیاز خود را بدون هزینه های سنگین اجاره می کنند. افراد در کنار یکدیگر و دیگر گروه های مستقر مشغول به فعالیت می شوند برای همین به آنها فضار کار اشتراکی می گویند و این خود باعث افزایش بهره وری می شود.

هر تیم می‌تواند در دوره شتاب‌دهی در فضای کار اشتراکی سکو مستقر شده و از امکان آن محل، استفاده کند.

برای ورود به دوره شتابدهی و استفاده از خدمات شتابدهنده سکو به قسمت پذیرش تیم‌ها مراجعه فرمایید.