آماده سازی برای جذب سرمایه

در پایان دوره شتاب‌دهی هر تیم و یا به فراخور نیاز و درخواست تیم‌های مستقر یا سایر کسب و کارهای نوپا و کوچک، امکان هماهنگی و برگزار جلسات و رویدادهای ارائه به سرمایه‌گذاران از سوی شتاب‌دهنده فراهم خواهد شد