کارگاه های آموزشی

در طول دوره‌های شتاب‌دهی و یا رویدادها، کارگاه‌های آموزشی مرتبط با راه‌اندازی و اداره کسب و کارهای نوپا به تیم‌های مستقر و سایر متقاضیان ارائه خواهد شد